This week's Subhashitam

Subhashitam 

यस्तु सञ्चरते देशान् यस्तु सेवेत पण्डितान् ।

तस्य विस्तरिता बुद्धिः तैलबिन्दुरिवाम्भसि ॥ 

                                                         - समयोचितपद्यमालिका

He who travels the world; he who serves the erudite - his acumen shall expand, just as a drop of oil on water!